آزمون اندازه گیری کلر، فلوراید، کلراید، نیتریت، نیترات، فسفات و سولفات در نمونه مایع با دستگاه کروماتوگرافی یونی IC