آزمون تعیین درصد مواد خارجی (بزرگتر از 4 میلی متر) در کود و کمپوست