آزمون  آنالیز اندازه گیری اجزا گاز طبیعی شیرین و گاز سنتز شده با کروماتوگرافی گازی (GC)

ASTM D1945-14, ASTM D1946-90, ASTM D5453-12