آزمون آنتی بیوگرام (آنتی باکتریال) تعیین قطر هاله عدم رشد – آزمون دیسک دیفیوژن (Disk diffusion) Inhibition Zone

آنتی باکتریال