آزمون اندازه گیری آلاینده های زیست محیطی آب و پساب، خاک و هوا با روش کروماتوگرافی گازی GC

متانول، استون، کلروفرم، متیلن دی کلراید، تترا کلرید کربن، اتیلن دی کلراید، اتانول، فنل، پارافین، استایرن، متیل استات، نفتا، ایزو بوتیل کتون، بنزن، تولوئن، اتیل