آزمون  خدمات اسانس گیری به روش تقطیر با آب و بخار برای نمونه های خشک و آماده تقطیر