آزمون اندازه گیری متانول در روغن ترانسفورماتور با روش کروماتوگرافی گازی GC