آزمون  اندازه گیری عنصر منیزیم باقی مانده در نمونه های مذاب چدن به روش کوانتومتری