آزمون اندازه گیری میزان آهن در آب و پساب به روش طیف سنجی نوری (اسپکتروفوتومتری)

نمونه برداری- آماده سازی نمونه- رسم منحنی استاندارد- تعیین غلظت آهن محلول و آهن کل