تماس با ما

اتوبان تهران کرج- خروجی پیکانشهر- خیابان سرو آزاد خیابان شهید علی گودرزی- بلوارباغ گیاه شناسی ملی ایران- مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور- دفتر خدمات فنی و امور آزمایشگاهی
صندوق پستی: 116-13185
شماره تماس: 5-44787282-021 نمابر: 44787223-021
پست الکترونیکی: nrln@rifr-ac.ir