با وجودی که طیف سنج جرمی هنوز در مورد نمونه های پیچیده محبوب ترین آشکارساز کروماتوگرافی گازی است، ولی یک دستگاه چند آشکارسازی می تواند تمام اطلاعات مورد نیاز را فراهم کند.

آنالیز کروماتوگرافی گازی به طور معمول نیاز به تایید نتایج به دست آمده، به ویژه هنگام آنالیز نمونه های پیچیده، (محیط زیست، مواد غذایی، دارویی و غیره) دارد. در چنین مواردی امکان خطاهای کیفی و کمی به دلیل هم شویشی تداخل ماتریس، جا به جا شدن زمان بازداری و غیره وجود دارد. روش های مختلفی برای غلبه بر این مشکلات و تأیید نتایج توسعه یافته اند. در روش های سنتی برای تأیید نتایج کروماتوگرافی گازی همواره از آنالیزهای تکمیلی با استفاده از ستونی با قطبیت متفاوت استفاده می شود.

 

دستگاه دارای آشکارسازهای سری

زمانی که دو آشکارساز به صورت سری به هم متصل می شوند، باید شرایط عملکرد مشابهی داشته باشند و اولین آشکارساز قرار گرفته در این سری، باید غیرتخریبی باشد.

آشکارساز سری در کروماتوگرافی

دستگاه دارای آشکارسازهای موازی

راه اندازی آشکارسازهای موازی مشکلات ناشی از اختلاف شرایط عملکرد آشکارسازهای مورد استفاده را حذف می کند، زیرا در این سامانه هر یک از آشکارسازها به طور جداگانه عمل می کنند. این سامانه را می توان به روش های مختلفی اجرا کرد.

 

دستگاه چند آشکارسازی کروماتوگرافی

در تصویر بالا، مورد (د) یک دستگاه چندآشکارسازی ترکیبی از نوع سری و موازی را نشان می دهد.

 

آنالیز کیفی و کمی در دستگاه های چندآشکارسازی

پردازش کروماتوگرام ها هنگامی که زمان بازداری به دست آمده از آشکارسازهای مختلف یکسان باشد، بسیار ساده تر است. در مورد آشکارسازهایی که در فشار یکسان کار می کنند، به طور معمول زمان های بازداری یکسانی در کروماتوگرام ها حاصل می شود. مشکل اصلی زمانی رخ می دهد که آشکارسازها در فشارهای متفاوتی کار کنند.

 

توضیحات بیشتر و دقیق تر در این زمینه را در متن مقاله ببینید. این مقاله در شماره 26 فصلنامه دانش آزمایشگاهی ایران (تابستان 1398) منتشر شده است.

 

ارسال نظر

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code