لیست کامل این تجهیز
آب سنج شیر | Cryostar
سازمان مربوطه : دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم پزشکی
نام اختصاری : -