خدمات اعتباری و طرح تخفیف خدمات؛ ثبت نام افراد و شرکت ها
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به منظور تسهیل در دسترسی پژوهشگران (اعضای هیئت علمی، دانشجویان، اعضای بنیاد ملی نخبگان و سایر محققین) و صنایع کشور به خدمات آزمایشگاهی مورد نیاز، سامانه باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی را ایجاد نموده و حمایت ویژه ای برای اعضای باشگاه مشتریان در قالب تخصیص اعتبار دریافت خدمات آزمایشگاهی با تخفیف های 20 تا 90 درصدی در نظر گرفته است.
 
 
                                                  


 
 
     ارتباط با بخش تخفیف خدمات : 
     تلفن : 09017200760    
     ایمیل:  labservice@labsnet.ir