خدمات اعتباری و طرح تخفیف خدمات؛ ثبت نام افراد و شرکت ها

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی سراسر کشور، دانشجویان دکتری و پژوهشگران پسا دکتری، شرکت های دانش بنیان و صنایع کشور و سایر پژوهشگران برای دریافت خدمات آزمایشگاهی از طریق باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی حمایت می کند.

 

         ثبت نام افراد در باشگاه مشتریان  ورود به باشگاه مشتریان  ثبت نام شرکت ها در باشگاه مشتریان

 

 

   ارتباط با باشگاه مشتریان: 09017200760

My.LabsNet.ir

 labservice @ labsnet.ir