لیست کامل این دستگاه

دستگاه آزمون آموزش یادگیری اجتنابی غیرفعال | Passive Avoidance Learning Task Testing