لیست کامل این تجهیز
اسیلوسکوپ آنالوگ | Analog Oscilloscope
سازمان مربوطه : دانشگاه تهران - پردیس دانشکده های فنی - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نام اختصاری : -