لیست کامل این تجهیز
استریوتکسی | Stereotaxy
سازمان مربوطه : دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم تهران) - دانشکده علوم زیستی - گروه سلولی و مولکولی
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه سمنان - دانشگاه علوم پزشکی سمنان مرکز تحقیقات فیزیولوژی
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی - دانشکده بهداشت
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی - مرکز تحقیقات علوم اعصاب
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده مهندسی برق
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه تهران - پردیس علوم - دانشکده زیست شناسی
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم پزشکی
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی - مرکز تحقیقات علوم اعصاب
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم
نام اختصاری : -