لیست کامل این تجهیز
اسیلوسکوپ | Oscilloscope
سازمان مربوطه : دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم پزشکی
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - دانشکده مهندسی برق
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی - مرکز تحقیقات علوم اعصاب
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه تهران - پردیس دانشکده های فنی - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه تهران - پردیس دانشکده های فنی - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه اصفهان - دانشکده فنی و مهندسی
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی - مرکز تحقیقات علوم اعصاب
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه تهران - پردیس دانشکده های فنی - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نام اختصاری : -
سازمان مربوطه : دانشگاه تهران - پردیس دانشکده های فنی - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نام اختصاری : -