مجموعه آزمایشگاه‌ها
سال تاسیس : ۱۳۸۷
سازمان مرتبط :
زمینه های تخصصی : مبدل کاتالیستی خودرو
نشانی آزمایشگاه : بزرگراه تهران قم-حسن آباد-شهرک صنعتی شمس آباد-بلوار سروستان-بلوار مهستان-انتهای گلسرخ 8
نشانی دفتر : بزرگراه شیخ فضل الله نوری-ابتدای خیابان سازمان آب-نبش کوچه میرداماد-پلاک 6
اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
 • پلاسمای جفت شده القایی (ICP)
 • حمام فراصوت
 • دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی
 • سنجشگر اندازه ذرات (PSA )
 • سنجشگر تخلخل و سطح ویژه به روش BET  (BET )
 • سنجشگر رطوبت
 • سنجشگر گاز دودکش 
 • سنجشگر گاز دودکش 
 • صیقل دهنده
 • طیف سنج جذب اتمی (AAS)
 • طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس  (XRF)
 • کوره الکتریکی
 • کوره لوله ای
 • میکروسکوپ نوری (OM)
نام انگلیسی : Inductively Coupled Plasma
نام اختصاری : ICP
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
میزان عناصر ppm-ppb -
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری میزان عناصر توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷:۰۰ ۱۶.۳۰ -
یکشنبه ۷:۰۰ ۱۶.۳۰ -
دوشنبه ۷:۰۰ ۱۶.۳۰ -
سه شنبه ۷:۰۰ ۱۶.۳۰ -
چهارشنبه ۷:۰۰ ۱۶.۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مینا آسیابی کندلجی -------- -
نام انگلیسی : Ultrasonic Bath 
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تعیین میزان چسبندگی واشکوت مبدل های کاتالیستی خودرو با استفاده از حمام درصد -
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تعیین میزان چسبندگی واشکوت مبدل های کاتالیستی خودرو با استفاده از حمام التراسونیک توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷:۰۰ ۱۶:۳۰ -
یکشنبه ۷:۰۰ ۱۶:۳۰ -
دوشنبه ۷:۰۰ ۱۶:۳۰ -
سه شنبه ۷:۰۰ ۱۶:۳۰ -
چهارشنبه ۷:۰۰ ۱۶:۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
آمانج خردمند كارشناس -
نام انگلیسی : Universal Testing Machine
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
ندازه گیری مقاومت مکانیکی پایه کاتالیست خودرو پاسكال -
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
ندازه گیری مقاومت مکانیکی پایه کاتالیست خودرو توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷:۰۰ ۱۶:۳۰ -
یکشنبه ۷:۰۰ ۱۶:۳۰ -
دوشنبه ۷:۰۰ ۱۶:۳۰ -
سه شنبه ۷:۰۰ ۱۶:۳۰ -
چهارشنبه ۷:۰۰ ۱۶:۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
آمانج خردمند كارشناس -
نام انگلیسی : Particle Size Analyzer 
نام اختصاری : PSA 
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : اندازه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
سایز ذرات حداکثر 600 میکرومتر µm -
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری سایز ذرات توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷ ۱۶.۳۰ -
یکشنبه ۷ ۱۶.۳۰ -
دوشنبه ۷ ۱۶.۳۰ -
سه شنبه ۷ ۱۶.۳۰ -
چهارشنبه ۷ ۱۶.۳۰ -
نام انگلیسی : Brunauer-Emmett - Teller surface area and porosity analyzer
نام اختصاری : BET 
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي , اندازه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
سطح ویژه مترمربع بر گرم -
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
انجام تست BETبرای اندازه گیری سطح ویژه کاتالیست توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
یکشنبه ۷:۰۰ ۱۶.۳۰ -
شنبه ۷:۰۰ ۱۶.۳۰ -
دوشنبه ۷:۰۰ ۱۶.۳۰ -
سه شنبه ۷:۰۰ ۱۶.۳۰ -
چهارشنبه ۷:۰۰ ۱۶.۳۰ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۱۲/۰۳
نام انگلیسی : Moisture Analyzer
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
درصد رطوبت درصد -
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه ­گیری درصد رطوبت واشکوت کاتالیستی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷:۰۰ ۱۶:۳۰ -
یکشنبه ۷:۰۰ ۱۶:۳۰ -
دوشنبه ۷:۰۰ ۱۶:۳۰ -
سه شنبه ۷:۰۰ ۱۶:۳۰ -
چهارشنبه ۷:۰۰ ۱۶:۳۰ -
نام انگلیسی : Exhaust Gas Analyzer
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
سنجش گازهای CO، CO2، O2،HC و NOx درصد -
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
سنجش گازهای CO، CO2، O2،HC و NOx توسط آزمايشگاه -
اندازه گیری دمای تبدیل 50 درصد آلاینده ها (HC,CO, NOx) در مبدل های کاتالیستی خودرو توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷:۰۰ ۱۶.۳۰ -
یکشنبه ۷:۰۰ ۱۶.۳۰ -
دوشنبه ۷:۰۰ ۱۶.۳۰ -
سه شنبه ۷:۰۰ ۱۶.۳۰ -
چهارشنبه ۷:۰۰ ۱۶.۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
جواد عزیزی -------- -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۱۲/۰۳
نام انگلیسی : Exhaust Gas Analyzer
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
سنجش گازهای CO، CO2، O2، NOx درصد -
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
سنجش گازهای CO، CO2، O2، NOx توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷:۰۰ ۱۶:۳۰ -
یکشنبه ۷:۰۰ ۱۶:۳۰ -
دوشنبه ۷:۰۰ ۱۶:۳۰ -
سه شنبه ۷:۰۰ ۱۶:۳۰ -
چهارشنبه ۷:۰۰ ۱۶:۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
جواد عزیزی -------- -
نام انگلیسی : Polishing Machine
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
ساب نمونه ------ -
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
ساب نمونه توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷:۰۰ ۱۶:۳۰ -
یکشنبه ۷:۰۰ ۱۶:۳۰ -
دوشنبه ۷:۰۰ ۱۶:۳۰ -
سه شنبه ۷:۰۰ ۱۶:۳۰ -
چهارشنبه ۷:۰۰ ۱۶:۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
ملیکا عبداللهیان كارشناس -
نام انگلیسی : Atomic Absorption Spectrometer
نام اختصاری : AAS
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
میزان عناصر ppm -
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آنالیز عناصر گرانبها شامل Pd,Pt و Rh توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷ ۱۶:۳۰ -
یکشنبه ۷ ۱۶.۳۰ -
دوشنبه ۷ ۱۶.۳۰ -
سه شنبه ۷ ۱۶.۳۰ -
چهارشنبه ۷ ۱۶.۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
ملیکا عبداللهیان كارشناس -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۱۲/۰۳
نام انگلیسی : X-Ray Fluorescence Spectrometer 
نام اختصاری : XRF
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
شناسایی عناصر شیمیایی با روش فلورسانس اشعه ایکس توسط آزمايشگاه -
نام انگلیسی : Electric Furnace 
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
- ------ -
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری مقاومت حرارتی پایه کاتالیست خودرو توسط آزمايشگاه -
تست شوک حرارتی پایه کاتالیست خودرو توسط آزمايشگاه -
پیر سازی مبدل های کاتالیستی خودرو توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷:۰۰ ۱۶:۳۰ -
یکشنبه ۷:۰۰ ۱۶:۳۰ -
دوشنبه ۷:۰۰ ۱۶:۳۰ -
سه شنبه ۷:۰۰ ۱۶:۳۰ -
چهارشنبه ۷:۰۰ ۱۶:۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
محبوبه اسدی كارشناس -
امیر نظری پویا كارشناس -
امیر نظری پویا كارشناس -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۱۲/۰۳
نام انگلیسی : Tube Furnace
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه , ساير
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
دما درجه سانتیگراد 1C
نام انگلیسی : Optical Microscope
نام اختصاری : OM
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه گیری ضخامت لایه مبدل های کاتالیستی خودرو µm -
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری ضخامت لایه مبدل های کاتالیستی خودرو توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷:۰۰ ۱۶:۳۰ -
یکشنبه ۷:۰۰ ۱۶:۳۰ -
دوشنبه ۷:۰۰ ۱۶:۳۰ -
سه شنبه ۷:۰۰ ۱۶:۳۰ -
چهارشنبه ۷:۰۰ ۱۶:۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
ملیکا عبداللهیان كارشناس -