لیست کامل این دستگاه

دستگاه طیف سنج جذب اتمی | Atomic Absorption Spectrometer Machine

نام اختصاری :

AAS

 • وضعیت عضویت توانمند
 • البرز
  کرج
  ,

نام اختصاری :

AAS

 • وضعیت عضویت توانمند
 • تهران
  تهران
  ,

نام اختصاری :

AAS

 • وضعیت عضویت فعال
 • گیلان
  رشت
  ,

نام اختصاری :

AAS

 • وضعیت عضویت مستعد عضویت
 • البرز
  کرج
  ,

نام اختصاری :

AAS

 • وضعیت عضویت مستعد عضویت
 • زنجان
  زنجان
  ,