لیست کامل این دستگاه

دستگاه آنالیز وزن سنجی گرمایی/گرماسنج روبشی تفاضلی | Differential Scanning Calorimeter/Thermogravimetric Analysis

نام اختصاری :

DSC 

 • وضعیت عضویت : ممتاز
 • تهران
  تهران
  ,

نام اختصاری :

DSC 

 • وضعیت عضویت : ممتاز
 • تهران
  تهران
  ,

نام اختصاری :

DSC 

 • وضعیت عضویت : ممتاز
 • تهران
  تهران
  ,

نام اختصاری :

DSC 

 • وضعیت عضویت : ممتاز
 • تهران
  تهران
  ,

نام اختصاری :

DSC 

 • وضعیت عضویت : فعال
 • سیستان و بلوچستان
  زاهدان
  ,

نام اختصاری :

DSC 

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • البرز
  کرج
  ,