لیست کامل این دستگاه

دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی | Scanning Electron Microscope

نام اختصاری :

SEM

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • سیستان و بلوچستان
  زاهدان
  ,

نام اختصاری :

SEM

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • البرز
  کرج
  ,