لیست کامل این دستگاه

دستگاه سنجشگر تخلخل و سطح ویژه به روش BET  | Brunauer-Emmett-Teller Surface Area & Porosity Analyzer

نام اختصاری :

BET 

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • البرز
  کرج
  ,

نام اختصاری :

BET 

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • البرز
  کرج
  ,

نام اختصاری :

BET 

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • اصفهان
  اصفهان
  ,

نام اختصاری :

BET 

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • اصفهان
  اصفهان
  ,

نام اختصاری :

BET 

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • تهران
  تهران
  ,

نام اختصاری :

BET 

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • تهران
  تهران
  ,