لیست کامل این دستگاه

دستگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری روبشی | Transmission Electron Microscope 

نام اختصاری :

TEM 

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • البرز
  کرج
  ,

نام اختصاری :

TEM 

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • خراسان رضوی
  مشهد
  ,

نام اختصاری :

TEM 

 • وضعیت عضویت : ممتاز
 • خوزستان
  اهواز
  ,