لیست کامل این دستگاه

دستگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری | Scanning Transmission Electron Microscope Machine

نام اختصاری :

TEM 

 • وضعیت عضویت توانمند
 • خوزستان
  اهواز
  ,

نام اختصاری :

TEM 

 • وضعیت عضویت توانمند
 • خراسان رضوی
  مشهد
  ,

نام اختصاری :

TEM 

 • وضعیت عضویت توانمند
 • فارس
  شیراز
  ,