لیست کامل این دستگاه

کوانتومتر | Portable Spark Emission Spectrometer

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • هرمزگان
  بندر عباس
  ,

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت : فعال
 • اصفهان
  اصفهان
  ,

نام اختصاری :

SES

 • وضعیت عضویت : ممتاز
 • خوزستان
  اهواز
  ,

نام اختصاری :

SES

 • وضعیت عضویت : پیشرو
 • تهران
  شهر قدس
  ,

نام اختصاری :

SES

 • وضعیت عضویت : پیشرو
 • تهران
  شهر قدس
  ,

نام اختصاری :

SES

 • وضعیت عضویت : پیشرو
 • تهران
  شهر قدس
  ,

نام اختصاری :

SES

 • وضعیت عضویت : پیشرو
 • تهران
  شهر قدس
  ,

نام اختصاری :

SES

 • وضعیت عضویت : پیشرو
 • تهران
  شهر قدس
  ,

نام اختصاری :

SES

 • وضعیت عضویت : پیشرو
 • تهران
  شهر قدس
  ,