آزمایشگاه مرکزی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

سال تاسیس : ۱۳۶۶

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

زمینه های تخصصی :

پلیمر و پتروشیمی

نشانی آزمایشگاه :

تهران - کیلومتر 15 اتوبان کرج-بلوار پژوهش-پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

  اعتبارنامه صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC17025

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آزمون خواص مکانیکی عمومی

  (UTM)
 • آزمون ضربه آیزود 

 • آنالیز حرارتی مکانیکی پویا

  (DMTA)
 • آنالیز حرارتی مکانیکی پویا

  (DMTA)
 • آنالیز وزن‌ سنجی گرمایی 

  (TGA )
 • آنالیز وزن‌ سنجی گرمایی 

  (TGA )
 • آنالیز وزن‌ سنجی گرمایی 

  (TGA )
 • آنالیز وزن‌ سنجی گرمایی 

  (TGA )
 • اندازه گیر زاویه تماس

 • اندازه گیری نفوذ پذیری گاز

 • برش مقاطع بسیار نازک

 • پراش پرتو ایکس زاویه کوچک

  (SAXS)
 • تعیین پتاسیل زتا

 • تفرق نور ليزر 

  (LLS )
 • رئومتر

 • سنجشگر تخلخل و سطح ویژه به روش BET 

  (BET )
 • سنجشگر حرارتی هم زمان

  (STA)
 • سنجشگر عنصری کربن، هیدورژن، نیروژن، گوگرد و اکسیژن

  (CHNSO Analyzer)
 • سنجشگر نرخ جریان مذاب

  (MFI )
 • سنجشگر نرخ جریان مذاب

  (MFI )
 • سنجشگر نقطه نرمی و دمای خمش گرمایی

  (HDT/VICAT)
 • طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • طیف سنج رامان 

 • طیف سنج رزونانس مغناطیس هسته 

  (NMR )
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-VIS)
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کروماتوگراف نفوذ ژل 

  (GPC )
 • گرماسنج روبشی تفاضلی 

  (DSC )
 • گرماسنج روبشی تفاضلی 

  (DSC )
 • گرماسنج روبشی تفاضلی 

  (DSC )
 • گرماسنج روبشی تفاضلی 

  (DSC )
 • لایه‌نشانی به روش کند و پاش

 • میکروسکوپ الکترونی روبشی

  (SEM)
 • میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )
 • هدایت سنج حرارتی