آزمایشگاه مرکزی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

سال تاسیس : ۱۳۶۶

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

زمینه های تخصصی :

پلیمر و پتروشیمی

نشانی آزمایشگاه :

تهران - کیلومتر 15 اتوبان کرج، خروجی 15، شهرک علم و فناوری پژوهش، بلوار پژوهش- پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

 • اعتبارنامه صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC17025
 • آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه همکار

 • دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی

  (UTM)
 • دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی

  (UTM)
 • دستگاه آزمون ضربه آیزود 

 • دستگاه آزمون ضربه سرعت بالا

 • دستگاه آنالیز حرارتی مکانیکی

  (TMA )
 • دستگاه آنالیز حرارتی مکانیکی پویا

  (DMTA)
 • دستگاه آنالیز حرارتی مکانیکی پویا

  (DMTA)
 • دستگاه آنالیز حرارتی هم زمان

  (STA)
 • دستگاه آنالیز وزن‌ سنجی گرمایی 

  (TGA )
 • دستگاه آنالیز وزن‌ سنجی گرمایی 

  (TGA )
 • دستگاه آنالیز وزن‌ سنجی گرمایی 

  (TGA )
 • دستگاه آنالیز وزن‌ سنجی گرمایی 

  (TGA )
 • دستگاه اندازه گیری زاویه تماس

 • دستگاه اندازه گیری سطح ویژه و تخلخل

  (BET )
 • دستگاه اندازه گیری ضریب شکست

 • دستگاه اندازه گیری نفوذ پذیری گاز

 • دستگاه اندازه گیری هدایت حرارتی

 • دستگاه برش مقاطع بسیار نازک

 • دستگاه پراش پرتو ایکس زاویه کوچک

  (SAXS)
 • دستگاه تعیین پتاسیل زتا

 • دستگاه تفرق نور ليزر 

  (LLS )
 • دستگاه سنجش عنصری کربن، هیدورژن، نیتروژن، گوگرد و اکسیژن

  (CHNSO)
 • دستگاه سنجش نرخ جریان مذاب

  (MFI )
 • دستگاه سنجش نقطه نرمی و دمای خمش گرمایی

  (HDT/VICAT)
 • دستگاه کدورت سنج

 • دستگاه کروماتوگراف نفوذ ژل 

  (GPC )
 • دستگاه کروماتوگراف نفوذ ژل 

  (GPC )
 • دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی 

  (DSC )
 • دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی 

  (DSC )
 • دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی 

  (DSC )
 • دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی 

  (DSC )
 • دستگاه لایه‌نشانی به روش کند و پاش

 • رئومتر

 • طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • طیف سنج رزونانس مغناطیس هسته 

  (NMR )
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج نوری دو پرتویی

 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • میکروسکوپ الکترونی روبشی

  (SEM)
 • میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )