آزمایشگاه سنجش ترمینال های سیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

سال تاسیس : ۱۳۸۵

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

   • دانشکده مهندسی برق

زمینه های تخصصی :

شنجش کیفیت ترمینال های بی سیم - ادوات مایکروویو

نشانی آزمایشگاه :

نشانی: تهران - خیابان شریعتی ضلع جنوب شرقی پل سید خندان

نشانی دفتر :

نشانی: تهران - خیابان شریعتی ضلع جنوب شرقی پل سید خندان

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • اسیلوسکوپ دیجیتال

 • دستگاه اتاق واخنش

 • دستگاه اندازه گیر توان

 • دستگاه پروب سنجش میدان

  (E-Field Probe)
 • دستگاه تحلیلگر شبکه

 • دستگاه تحلیلگر شبکه

 • دستگاه تحلیلگر طیف

 • دستگاه رادیو نرم افزار

  (SDR)
 • دستگاه سنتز کننده فرکانس

 • دستگاه سنجشگر ارتباط رادیویی جامع

 • منبع تغذیه قابل برنامه ریزی