آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک
سال تاسیس : ۱۳۸۵
 • عضو قطعی
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : وحید احمدی
 • رابط آزمایشگاه : فرزانه عربپور رق آبادی
 • تلفن : ۸۲۸۸۴۹۰۵-۸۲۸۸۴۹۰۷
 • نمابر : ۸۲۸۸۴۹۰۶
 • http://www.nopl.ir
 • nopl@modaresac.ir
زمینه های تخصصی : لایه نشانی، بررسی مورفولوژی، توپوگرافی سطحی و خواص نوری، اتاق تمیز،
نشانی آزمایشگاه : تهران، بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر. صندوق پستی: 194-14115
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه خدمات آزمایشگاه
 • آب دیونیزه ساز
 • اتاق تمیز
 • پتانسیواستات وگالوانواستات 
 • تبخیر حرارتی
 • سانتریفیوژ
 • طیف سنج مرئی فرابنفش-مادون قرمز(UV/Vis-NIR)
 • کندوپاش مغناطیسی به روش جریان مستقیم 
 • کوره لوله ای
 • لایه نشانی تبخیر فیزیکی با پرتو الکترونی(EB-PVD)
 • لایه‌نشانی دورانی
 • میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM)
 • میکروسکوپ نیروی اتمی(AFM )