آزمایشگاه جامع تحقیقات شهدای جهاد علمی
سال تاسیس : ۱۳۸۸
 • عضو قطعی
 • خوزستان اهواز ,
 • مدیر آزمایشگاه : زهرا رمضانی
 • رابط آزمایشگاه : علی نخستین
 • تلفن : ۰۶۱-۳۳۳۳۷۴۵۵
 • نمابر : ۰۶۱-۳۳۳۳۷۴۵۵
 • http://clab.ajums.ac.ir
 • clab@ajums.ac.ir
زمینه های تخصصی : -نانوفناوری -روشهای آنالیز دستگاهی -شناسایی و تعیین مقدار -زیست فناوری پزشکی
نشانی آزمایشگاه : خوزستان- اهواز- دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز-معاونت تحقیقات و فناوری- آزمایشگاه جامع تحقیقات شهدای جهاد علمی
نشانی دفتر : اهواز
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
 • آب دیونیزه ساز
 • آب مقطرگیر
 • اتوکلاو
 • اندازه گیر اکسیژن محلول(DO meter)
 • اندازه گیر پی اچ
 • اندازه گیر هدایت الکتریکی(EC)
 • پروب فراصوت
 • پمپ خلاء بالا
 • ترازوی دیجیتال
 • تصویربرداری از موجودات
 • حمام فراصوت
 • دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی(UTM)
 • سانتریفیوژ
 • سنجشگر تخلخل و سطح ویژه به روش BET (BET )
 • سنجشگر حرارتی هم زمان(STA)
 • سنجشگر عنصری کربن، هیدورژن، نیروژن، اکسیژن و گوگرد(CHNOS Elemental anal)
 • شمارش و بررسی ذرات میکروسکوپی (فلوسایتومتر)
 • شیکر
 • طیف سنج تحرک یونی(IMS)
 • طیف سنج جذب اتمی(AAS)
 • طیف سنج جذب اتمی(AAS)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش(UV-VIS)
 • فریزر دمای پایین
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی (GC-MS )
 • کروماتوگراف لایه نازک با کارایی بالا (HPTLC )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا و قابلیت دناتوره کردن( زنجیره های اسی(DHPLC)
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا (HPLC )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا (HPLC )
 • کوره الکتریکی
 • میکروسکوپ تونل زنی روبشی(STM )
 • میکروسکوپ فلورسانس 
 • میکروسکوپ معکوس
 • میکروسکوپ نیروی اتمی(AFM )
 • واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان(RT-PCR)
 • هات‌پلیت