آزمایشگاه مرکزی دستگاهی
سال تاسیس : ۱۳۸۰
 • عضو قطعی
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : علی مقاری
 • رابط آزمایشگاه : محسن غلامی
 • تلفن : ۰۲۱-۶۱۱۱۳۳۰۰
 • http://sciencelabs.ir
 • mohsengholami@ut.ac.ir
زمینه های تخصصی : شیمی
نشانی آزمایشگاه : تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16 آذر، دانشگاه تهران، پردیس علوم، آزمایشگاه مرکزی دستگاهی
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه خدمات آزمایشگاه
 • آزمون مقاومت الکتریکی
 • آنالیز وزن‌ سنجی گرمایی (TGA )
 • اندازه گیری زاویه تماس
 • پلاسمای جفت شده القائی-طیف سنجی نشر اتمی (ICP-AES )
 • تعیین گر توالی اسید نوکلوئیک(NAS)
 • تفرق نور پویا(DLS)
 • حسگر اثر هال
 • خدمات پردازش موازی(P.P.S)
 • رزونانس مغناطیس هسته (NMR )
 • سنجشگر عنصری کربن، هیدورژن، نیروژن، اکسیژن و گوگرد(CHNOS Elemental anal)
 • طیف سنج پراش پرتو ایکس(XRD )
 • طیف سنج پراش پرتو ایکس تک کریستال
 • طیف سنج جذب اتمی(AAS)
 • طیف سنج جرمی
 • طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس (XRF)
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR )
 • طیف سنج مرئی فرابنفش(UV-VIS)
 • طیف سنج نوری فلورسانس
 • کاشت یون های گازی مثبت
 • کروماتوگراف گازی(GC)
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی (GC-MS )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا (HPLC )
 • کروماتوگراف نفوذ ژل (GPC )
 • کندوپاش مغناطیسی به روش فرکانس رادیویی
 • گرماسنج روبشی تفاضلی (DSC )
 • لایه نشانی به روش پاشش
 • لایه‌نشانی به روش کند و پاش
 • لایه نشانی تبخیر فیزیکی(PVD)
 • لایه‌نشانی دورانی
 • لایه نشانی غوطه وری
 • میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM)
 • میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM )
 • میکروسکوپ نور منعکس شده
 • میکروسکوپ نیروی اتمی(AFM )
 • واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان(RT-PCR)