آزمایشگاه پژوهشی و تحقیقات کاربردی دانشگاه شهید باهنر کرمان

سال تاسیس : ۱۳۸۷

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه شهید باهنر کرمان

زمینه های تخصصی :

علوم پایه - فنی و مهندسی - پزشکی - دام پزشکی - کشاورزی - فیزیک

نشانی آزمایشگاه :

کرمان، بزرگراه امام خمینی، میدان افضلی¬پور، دانشگاه شهید باهنر کرمان، جنب دانشکده دامپزشکی، آزمایشگاه پژوهشی و تحقیقات کاربردی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آزمون خستگی کشش و فشار محوری

 • دستگاه آزمون سایش پین روی دیسک

 • دستگاه آزمون ضربه

 • دستگاه آزمون کشش

 • دستگاه آنالیز حرارتی مکانیکی پویا

  (DMTA)
 • دستگاه آنالیز حرارتی هم زمان

  (STA)
 • دستگاه پتانسیواستات، گالوانواستات و تحلیلگر امپدانس

 • دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات 

 • دستگاه پلاسمای جفت شده القایی-طیف سنج نشر نوری

  (ICP-OES )
 • دستگاه تفرق نور پویا

  (DLS)
 • دستگاه رسوب دهی شیمیایی از فاز بخار

  (CVD)
 • دستگاه سختی سنج عمومی

 • دستگاه سختی سنج میکرو

 • دستگاه سنجش عنصری کربن، هیدورژن، نیتروژن، گوگرد و اکسیژن

  (CHNSO)
 • دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی 

  (DSC )
 • دستگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری 

  (TEM )
 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • دیلاتومتر

  (DIL)
 • طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج جرمی چهار قطبی

  (QMS)
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کوره الکتریکی

 • مولد پالس جریان

 • مولد پالس جریان

 • میکروسکوپ الکترونی روبشی

  (SEM)