آزمایشگاه مرکزی
سال تاسیس : ۱۳۸۲
 • عضو قطعی
 • سمنان دامغان ,
 • مدیر آزمایشگاه : محمد مهدی باقری محققی
 • رابط آزمایشگاه : عباس دریانی
 • تلفن : ۰۲۳۳۵۲۲۰۳۸۴
 • نمابر : ۰۲۳۳۵۲۲۰۳۸۴
 • http://du.ac.ir
 • xrd@du.ac.ir
زمینه های تخصصی : آنالیز عنصری(XRF)، آنالیز ساختاری مواد(XRD)، سنتز نانوساختارها و لایه های نازک، تهیه عکس های نانوسکوپی از توپولوژی، رشد و اندازه نانودانه ها و ذرات لایه ها و نانو مواد، زیست شناسی، مطالعه رفتار حرارتی مواد، آنالیز عنصری شیمیایی به روش محلول ، آنالیز تجزیه عنصری و حرارتی
نشانی آزمایشگاه : سمنان- دامغان– میدان دانشگاه– دانشگاه دامغان
نشانی دفتر : سمنان- دامغان– میدان دانشگاه– دانشگاه دامغان
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه خدمات آزمایشگاه
 • آنالیز وزن‌ سنجی گرمایی (TGA )
 • الکتروفورز 
 • انتقال مولکولهای تفکیک شده
 • برش مقاطع نازک
 • برش مقاطع نازک
 • پتانسیواستات وگالوانواستات 
 • پلاروگرافی 
 • پلاسمای جفت شده القایی(ICP)
 • سنجشگر عنصری کربن، هیدورژن، نیروژن، اکسیژن و گوگرد(CHNOS Elemental anal)
 • ضخامت سنج سوزنی
 • طیف سنج پراش پرتو ایکس(XRD )
 • طیف سنج جذب اتمی(AAS)
 • طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس (XRF)
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR )
 • طیف سنج مرئی فرابنفش(UV-VIS)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش(UV-VIS)
 • طیف سنج نوری فلورسانس
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا (HPLC )
 • لایه‌نشانی دورانی
 • میکروسکوپ پروبی روبشی(SPM)
 • میکروسکوپ فلورسانس 
 • میکروسکوپ معکوس
 • واکنش زنجیره‌ای پلیمراز(PCR )
 • واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان(RT-PCR)