آزمایشگاه مرکزی
سال تاسیس : ۱۳۸۷
 • عضو قطعی
 • اصفهان اصفهان ,
 • مدیر آزمایشگاه : علیرضا نجفی چرمهینی
 • رابط آزمایشگاه : سید جلال رضوی زاده
 • تلفن : ۰۳۱۳۳۹۱۵۳۱۳
 • نمابر : ۰۳۱۳۳۹۱۵۳۱۲
 • http://www.lab.iut.ac.ir
 • cent_lab@of.iut.ac.ir
نشانی آزمایشگاه : اصفهان-دانشگاه صنعتی اصفهان-جنب بانک ملی دانشگاه- آزمایشگاه مرکزی
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه خدمات آزمایشگاه
 • آزمون نانو سختی سنجی
 • پلاسمای جفت شده القایی(ICP)
 • سنجشگر حرارتی هم زمان(STA)
 • سنجشگر عنصری کربن، هیدورژن، نیروژن، اکسیژن و گوگرد(CHNOS Elemental anal)
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR )
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی (GC-MS )
 • گرماسنج روبشی تفاضلی (DSC )
 • میکروسکوپ تونل زنی روبشی(STM )
 • میکروسکوپ نیروی اتمی(AFM )