آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان

سال تاسیس : ۱۳۸۷
 • وضعیت عضویت : توانمند
 • اصفهان اصفهان ,
 • مدیر آزمایشگاه : علیرضا نجفی چرمهینی
 • رابط آزمایشگاه : سید جلال رضوی زاده
 • تلفن : ۰۳۱۳۳۹۱۵۳۱۳
 • نمابر : ۰۳۱۳۳۹۱۵۳۱۲
 • www.lab.iut.ac.ir
 • cent_lab@of.iut.ac.ir

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه صنعتی اصفهان

نشانی آزمایشگاه :

اصفهان-دانشگاه صنعتی اصفهان-جنب بانک ملی دانشگاه- آزمایشگاه مرکزی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آزمون نانو سختی سنجی

 • دستگاه آنالیز حرارتی هم زمان

  (STA)
 • دستگاه پلاسمای جفت شده القایی

  (ICP)
 • دستگاه سنجش عنصری کربن، هیدورژن، نیتروژن، گوگرد و اکسیژن

  (CHNSO)
 • دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی 

  (DSC )
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )