آزمایشگاه جامع تحقیقات شرق کشور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد

سال تاسیس : ۱۳۸۹

سازمان مرتبط :

 • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد

زمینه های تخصصی :

بیولوژی ، شیمی آلی ،شیمی تجزیه ، میکروسکوپ الکترونی

نشانی آزمایشگاه :

مشهد، میدان فردوسی، میدان بوعلی، پژوهشکده بوعلی.آزمایشگاه جامع تحقیقات

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه تصویربرداری از حیوانات کوچک

 • دستگاه سنجش اندازه ذرات

  (PSA )
 • دستگاه سنجش عنصری کربن، هیدورژن، نیتروژن، گوگرد و اکسیژن

  (CHNSO)
 • دستگاه شمارش و بررسی ذرات میکروسکوپی (فلوسایتومتر)

 • دستگاه کروماتوگراف لایه نازک با کارایی بالا 

  (HPTLC )
 • دستگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری 

  (TEM )
 • طیف سنج رزونانس مغناطیس هسته 

  (NMR )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا و قابلیت دناتوره کردن( زنجیره های اسی

  (DHPLC)
 • کروماتوگراف مایع - طیف سنج جرمی - طیف سنج جرمی

  (LC-MS-MS)
 • میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی

  (FESEM)
 • میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )