آزمایشگاه اندازه‌گیری دقیق شرکت فتح نور میهن

سال تاسیس : ۱۳۹۱

سازمان مرتبط :

  • شرکت ها

    • شرکت فتح نور میهن

زمینه های تخصصی :

تجهیزات پیشرفته اپتیکی و اپتومکانیک

نشانی آزمایشگاه :

زنجان، شهرک نصر، پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، شرکت فتح نور میهن.

نشانی دفتر :

زنجان، شهرک نصر، پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، شرکت فتح نور میهن.

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

  • پروفایلومتر سه بعدی نوری

  • طیف سنج نوری