آزمایشگاه پردازش سیگنالهای زیستی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

سال تاسیس : ۱۳۹۹

سازمان مرتبط :

  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

    • دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

      • دانشکده مهندسی برق

نشانی آزمایشگاه :

تهران، سیدخندان، دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ساختمان اساتید، طبقه دوم، آزمایشگاه پردازش سیگنالهای زیستی.

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

  • دستگاه بازخورد عصبی و بازخورد زیستی

  • دستگاه ثبت سیگنال الکتروانسفالوگرام

    (EEG)