آزمایشگاه مرکزی
سال تاسیس : ۱۳۸۲
 • عضو قطعی
 • اصفهان اصفهان ,
 • مدیر آزمایشگاه : شهرام تنگستانی نژاد
 • رابط آزمایشگاه : مرضیه اکبری کلرتانی
 • تلفن : ۰۳۱-۳۷۹۳۲۹۰۰
 • نمابر : ۰۳-۱۳۷۹۳۲۹۰۱
 • http://www.centlab.ir
 • Isfahancentlab@yahoo.com
نشانی آزمایشگاه : اصفهان- خیابان هزارجریب-دانشگاه اصفهان-طبقه زیرین ساختمان فیزیک-آزمایشگاه مرکزی
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه خدمات آزمایشگاه
 • آب مقطرگیر
 • آزمون سختی سنجی عمومی
 • الکتروشیمی
 • الکتروشیمی
 • انکوباتور سرد اندازه گیر اکسیژن بیولوژیکی
 • انکوباتور سرد اندازه گیر اکسیژن بیولوژیکی
 • ترازوی دیجیتال
 • حمام فراصوت
 • رئومتر
 • رزونانس مغناطیس هسته (NMR )
 • سنجشگر تخلخل و سطح ویژه به روش BET (BET )
 • سنجشگر زاویه تماس و کشش بین سطحی
 • سنجشگر عنصری کربن، هیدورژن، نیروژن، اکسیژن و گوگرد(CHNOS Elemental anal)
 • سه محوری
 • شیکر
 • طیف سنج پراش پرتو ایکس(XRD )
 • طیف سنج پراش پرتو ایکس(XRD )
 • طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس (XRF)
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR )
 • طیف سنج مرئی فرابنفش(UV-VIS)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش(UV-VIS)
 • کروماتوگراف گازی(GC)
 • کروماتوگراف گازی دو بعدی
 • کروماتوگراف گازی و کروماتوگراف مایع(GC&LC)
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا (HPLC )
 • کوره الکتریکی
 • کوره الکتریکی
 • میکروسکوپ پروبی روبشی(SPM)
 • میکروسکوپ تونل زنی روبشی(STM )
 • میکروسکوپ نیروی اتمی(AFM )