آزمایشگاه مرکزی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

سال تاسیس : ۱۳۸۰

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه تهران

   • دانشکده دامپزشکی

زمینه های تخصصی :

ایمونولوژی سلولی مولکولی کشت سلول

نشانی آزمایشگاه :

تهران،خیابان آزادی،خیابان دکتر محمد قریب، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، کد پستی1419963111

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه الکتروفورز 

 • دستگاه انتقال مولکولهای تفکیک شده

 • دستگاه انتقال مولکولهای تفکیک شده

 • دستگاه اندازه گیر پی اچ

 • دستگاه انکوباتور شیکردار

 • دستگاه انکوباتور کربن دی اکسید دار

 • دستگاه پروب فراصوت

 • دستگاه ثبت و نگهداری تصویر ژل‌ها 

 • دستگاه حمام آب

 • دستگاه خشک کن انجمادی

 • دستگاه خوانشگر الایزا

 • دستگاه روشنایی سنج

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه سانتریفیوژ یخچال دار سرعت بالا

 • دستگاه شمارش و بررسی ذرات میکروسکوپی (فلوسایتومتر)

 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه طیف سنج نوری

 • دستگاه فریزر دمای پایین

 • دستگاه کروماتوگراف مایع

  (LC)
 • دستگاه میکرو سانتریفیوژ

 • دستگاه میکروسکوپ فلورسانس 

 • دستگاه میکروسکوپ فلورسانس 

 • دستگاه میکروسکوپ معکوس

 • دستگاه نورسنج زیستی

 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • دستگاه هود میکروبی

 • هود لامینار