آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

سال تاسیس : ۱۳۹۳
 • وضعیت عضویت : فعال
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : سیده مهری حمیدی سنگدهی
 • رابط آزمایشگاه : سعید جوادی آناقیزی
 • تلفن : ۰۲۱-۲۹۹۰۵۴۲۸
 • نمابر : ۰۲۱-۲۹۹۰۵۴۲۷
 • www.bit.sbu.ac.ir
 • bit@sbu.ac.ir

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه شهید بهشتی

زمینه های تخصصی :

تصویر برداری میکروسکوپ الکترونی تصویر برداری میکروسکوپ الکترونی گسیل میدانی تصویر برداری میکروسکوپ نیروی اتمی آنالیز عنصری (EDS) منطقا ای،خطی،صفحه ایی ضخامت سنجی فیزیکی پردازش سریع ( سامانه سرمد ) تست ( VSM )

نشانی آزمایشگاه :

تهران، ولنجک، خیایان یمن، میدان شهید شهریاری، دانشگاه شهید بهشتی، مرکز رشد و واحدهای فناوری، طبقه 3- ، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه ضخامت سنج

 • دستگاه میکروسکوپ تونل زنی روبشی

  (STM )
 • سیستم خدمات پردازش موازی

  (P.P.S)
 • مغناطیس سنج نمونه مرتعش

  (VSM)
 • میکروسکوپ الکترونی روبشی

  (SEM)
 • میکروسکوپ الکترونی روبشی

  (SEM)
 • میکروسکوپ فلورسانس 

 • میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )
 • میکروسکوپ استریو