آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

سال تاسیس : ۱۳۸۸

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

زمینه های تخصصی :

آنالیز دستگاهی

نشانی آزمایشگاه :

خوزستان، اهواز، ملاثانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، آزمایشگاه مرکزی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آب دیونیزه ساز

 • دستگاه الکتروفورز 

 • دستگاه پروب فراصوت

 • دستگاه ثبت و نگهداری تصویر ژل‌ها 

 • دستگاه سنجشگر اسید آمینه

 • دستگاه سنجشگر اسید آمینه

 • دستگاه طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • دستگاه طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • دستگاه کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • دستگاه کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • دستگاه کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)