آزمایشگاه تحقیقاتی نانو مواد معدنی
سال تاسیس : ۱۳۸۸
زمینه های تخصصی : شیمی بیوشیمی نانو مواد و غیره
نشانی آزمایشگاه : تهران، دانشگاه تهران ساختمان پردیس علوم دانشکده شیمی ط 2 آزمایشگاه تحقیقاتی نانو مواد معدنی-61112614
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه خدمات آزمایشگاه
  • پروب فراصوت
  • حمام فراصوت
  • راکتور نوری
  • سانتریفیوژ
  • سنجشگر تخلخل و سطح ویژه به روش BET (BET )
  • طیف سنج پراش پرتو ایکس(XRD )
  • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR )
  • طیف سنج مرئی فرابنفش-مادون قرمز(UV/Vis-NIR)
  • طیف سنج نوری فلورسانس
  • میکروسکوپ رامان