آزمایشگاه مرکزی دانشگاه گیلان

سال تاسیس : ۱۳۸۰

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه گیلان

زمینه های تخصصی :

آزمایشگاه مرکزی

نشانی آزمایشگاه :

گیلان، رشت، کیلومتر 5 جاده تهران، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه گیلان

نشانی دفتر :

گیلان، رشت، کیلومتر 5 جاده تهران، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه گیلان

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آب خالص ساز

 • دستگاه آب دیونیزه ساز

 • دستگاه آزمون چرخه حرارتی

 • دستگاه آون خلاء

 • دستگاه الکتروریسی

 • دستگاه الکتروریسی

 • دستگاه الکتروریسی

 • دستگاه الکتروفورز 

 • دستگاه اندازه گیر ضریب شکست

 • دستگاه اندازه گیری فعالیت آبی

 • دستگاه انکوباتور شیکردار

 • دستگاه انکوباتور شیکردار یخچالدار

 • دستگاه انکوباتور شیکردار یخچالدار

 • دستگاه انکوباتور شیکردار یخچالدار

 • دستگاه انکوباتور کربن دی اکسید دار

 • دستگاه انکوباتور یخچالدار

 • دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات 

 • دستگاه پلاریمتر 

 • دستگاه پلاریمتر 

 • دستگاه ترازوی حساس

 • دستگاه ترازوی حساس

 • دستگاه تعیین پتاسیل زتا

 • دستگاه ثبت و نگهداری تصویر ژل‌ها 

 • دستگاه حمام آب

 • دستگاه خشک کن انجمادی

 • دستگاه خوانشگر الایزا

 • دستگاه خوانشگر الایزا

 • دستگاه خوانش گر میکروپلیت

 • دستگاه رئومتر

 • دستگاه سانتریفیوژ یخچال دار

 • دستگاه سانتریفیوژ یخچال دار سرعت بالا

 • دستگاه سانتریفیوژ یخچال دار سرعت بالا

 • دستگاه سنجشگر اندازه ذرات

  (PSA )
 • دستگاه سنجشگر بافت

 • دستگاه طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • دستگاه طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • دستگاه طیف سنج فلورسانس

 • دستگاه طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش دو پرتویی

 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش مادون قرمز نزدیک 

  (UV/Vis/NIR)
 • دستگاه فریزر دمای خیلی پایین

 • دستگاه کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • دستگاه کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • دستگاه کوره الکتریکی

 • دستگاه کوره الکتریکی

 • دستگاه کوره تحت خلأ

 • دستگاه مغناطیس سنج نمونه مرتعش

  (VSM)
 • دستگاه میکرو سانتریفیوژ

 • دستگاه میکرو سانتریفیوژ یخچال دار

 • دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی

  (SEM)
 • دستگاه میکروسکوپ پروبی روبشی

  (SPM)
 • دستگاه میکروسکوپ معکوس

 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • دستگاه همگن ساز فراصوت