آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کاشان

سال تاسیس : ۱۳۹۳

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه کاشان

زمینه های تخصصی :

نانو، مغناطیس، شیمی

نشانی آزمایشگاه :

استان اصفهان، شهرستان کاشان، کیلومتر 6 بلوار قطب راوندی، دانشگاه کاشان، آزمایشگاه مرکزی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه آب دیونیزه ساز

 • دستگاه آب مقطر گیر دو بار تقطیر

 • دستگاه آزمون ثبات شستشویی

 • دستگاه آزمون خستگی

 • دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی

  (UTM)
 • دستگاه آزمون ضربه شارپی

 • دستگاه آون

 • دستگاه آون

 • دستگاه آون

 • دستگاه آون خلاء

 • دستگاه اتوکلاو

 • دستگاه اندازه گیر پی اچ

 • دستگاه اندازه گیر پی اچ

 • دستگاه اندازه گیر ضریب شکست

 • دستگاه اندازه گیر نیروی بیرون کشیدن پرز

 • دستگاه اندازه گیر هدایت الکتریکی

  (EC)
 • دستگاه اندازه گیری اثر نیروی استاتیکی روی فرش

 • دستگاه اندازه گیری مقاومت سطحی

 • دستگاه انکوباتور شیکردار

 • دستگاه انکوباتور شیکردار

 • دستگاه انکوباتور یخچالدار

 • دستگاه انکوباتور یخچالدار

 • دستگاه انکوباتور 

 • دستگاه بارگذاری نیروی دینامیکی

 • دستگاه پروفایلومتر سطح

 • دستگاه پلاریمتر 

 • دستگاه پمپ خلاء

 • دستگاه پمپ خلاء

 • دستگاه تبخیر کننده چرخان

 • دستگاه تبخیر کننده چرخان

 • دستگاه تبخیر کننده چرخان

 • دستگاه ترازوی حساس

 • دستگاه ترازوی حساس

 • دستگاه ترازوی حساس

 • دستگاه ترازوی دیجیتال

 • دستگاه ترازوی دیجیتال

 • دستگاه حمام آب

 • دستگاه حمام آب

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه سانتریفیوژ

 • دستگاه سنتز موازی

 • دستگاه سنجشگر اندازه ذرات

  (PSA )
 • دستگاه سنجشگر اندازه ذرات

  (PSA )
 • دستگاه سنجشگر حرارتی هم زمان

  (STA)
 • دستگاه سنجشگر عنصری کربن، هیدورژن، نیروژن، گوگرد و اکسیژن

  (CHNSO Analyzer)
 • دستگاه شیکر گردبادی

 • دستگاه شیکر گردبادی

 • دستگاه طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • دستگاه طیف سنج تحرک یونی

  (IMS)
 • دستگاه طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • دستگاه طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • دستگاه طیف سنج رامان 

 • دستگاه طیف سنج رامان 

 • دستگاه طیف سنج رزونانس مغناطیس هسته 

  (NMR )
 • دستگاه طیف سنج فلوئورسانس القای لیزری

  (LIF)
 • دستگاه طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش دو پرتویی

 • دستگاه طیف سنج نوری لومینسانس

 • دستگاه کابینت فرابنفش

 • دستگاه کدورت سنج

 • دستگاه کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • دستگاه کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • دستگاه کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • دستگاه کشنده میکرو پیپت

 • دستگاه کشنده میکرو پیپت

 • دستگاه کشنده میکرو پیپت

 • دستگاه کلنی شمار

 • دستگاه کوره الکتریکی

 • دستگاه کوره لوله ای

 • دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی 

  (DSC )
 • دستگاه مایکروویو

 • دستگاه مغناطیس سنج نمونه مرتعش

  (VSM)
 • دستگاه میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )
 • دستگاه هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • دستگاه هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • دستگاه هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • دستگاه همگن ساز

 • دستگاه همگن ساز

 • دستگاه همگن ساز فراصوت

 • دستگاه هود لامینار

 • دماسنج دیجیتال