مجموعه آزمایشگاه ها
 • عضو قطعی
 • تهران شهریار ,
 • مدیر آزمایشگاه : پرویز دوامی
 • رابط آزمایشگاه : بهنام رحمانی
 • تلفن : ۰۲۱-۴۶۸۴۱۱۲۱
 • نمابر : +۹۸-۲۱-۴۶۸۴۱۱۲۲
 • http://www.razi-foundation.com
 • info@razi -foundatio.com
نشانی آزمایشگاه : تهران، کیلومتر 21 جاده مخصوص کرج، ورودی سرخه حصار، خیابان فرنان، پلاک 27
اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه خدمات آزمایشگاه
 • آزمون سختی
 • آزمون سختی
 • آزمون سختی شور آ
 • آزمون سختی شور د
 • آزمون ضربه آیزود و شارپی
 • آزمون ضربه شارپی
 • آزمون کشش
 • آزمون کشش
 • آزمون کشش
 • آنالیز وزن‌ سنجی گرمایی (TGA )
 • اندازه گیری شاخص جریان‌پذیری مذاب (MFI )
 • پاشش نمک
 • پلاسمای جفت شده القایی(ICP)
 • ترازوی حساس
 • طیف سنج جذب اتمی(AAS)
 • طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس (XRF)
 • طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس (XRF)
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR )
 • کوانتومتر
 • کوانتومتر
 • کوره الکتریکی
 • گرماسنج روبشی تفاضلی (DSC )
 • میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی(FESEM)
 • میکروسکوپ نوری(OM)
 • میکروسکوپ نوری(OM)