آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان

سال تاسیس : ۱۳۹۳
 • وضعیت عضویت : توانمند
 • لرستان خرم آباد ,
 • مدیر آزمایشگاه : علی فرمانی
 • رابط آزمایشگاه : پریسا شاه کرمی
 • تلفن : ۰۶۶-۳۳۱۲۰۶۶۵
 • نمابر : ۰۶۶-۳۳۱۲۰۶۶۵
 • lu.ac.ir
 • lab@lu.ac.ir

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه لرستان

زمینه های تخصصی :

شناسایی نانو مواد-شناسایی و جداسازی ترکیبات آلی-شناسایی مواد معدنی -بررسی سیالات درگیر در کانی ها-اندازه گیری پروتئین ها

نشانی آزمایشگاه :

کیلو متر 5 جاده خرم آباد، تهران ، کد پستی 465

نشانی دفتر :

خرم آباد - دانشگاه لرستان-آزمایشگاه مرکزی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آسیاب گلوله ای سیاره ای

 • دستگاه آزمون استحکام کششی

 • دستگاه اندازه گیری زاویه تماس و کشش بین سطحی

 • دستگاه سنجش عنصری کربن، هیدورژن، نیتروژن، گوگرد و اکسیژن

  (CHNSO)
 • دستگاه طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس انعکاسی

  (TXRF)
 • دستگاه لایه‌نشانی به روش کند و پاش

 • دستگاه میکروسکوپ مطالعه سیالات درگیر

 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • طیف سنج پراش پرتو ایکس

  (XRD )
 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج فلورسانس

  (FS)
 • طیف سنج مادون قرمز نزدیک 

  (NIR )
 • طیف سنج نوری

 • کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

  (GC-MS )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کوره الکتریکی

 • کوره الکتریکی

 • کوره جعبه‌ای

 • میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی

  (FESEM)
 • میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )