آزمایشگاه مرکزی انستیتو پاستور ایران

سال تاسیس : ۱۳۸۹

سازمان مرتبط :

 • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  • انستیتو پاستور ایران

زمینه های تخصصی :

Confocal Electron Microscopy Atomic Force Microscopy Realtime PCR TEM DLS HPLC ّDNA Sequencing Fragment Analysis Ultra-Centrifugation Roraty Evaporator Probe Sonicator HPLC grade Water Fluorometer

نشانی آزمایشگاه :

تهران،خ 12 فروردین،انستیتوپاستور ایران،آزمایشگاه مرکزی

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

  آزمایشگاه همکار سازمان غذا و دارو

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • اسپکترو فلوریمتر

 • پردازنده بافت

 • تبخیر کننده چرخان

 • ترازوی دیجیتال

 • تعیین گر توالی اسید نوکلوئیک

  (NAS-DNA)
 • شمارش و بررسی ذرات میکروسکوپی (فلوسایتومتر)

 • میکروسکوپ الکترونی عبوری 

  (TEM )
 • میکروسکوپ روبشی هم‌کانون لیزری (کانفوکال)

 • میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )
 • واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)