آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

سازمان مرتبط :

 • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

نشانی آزمایشگاه :

تهران،خیابان انقلاب ، خیابان قدس،خیابان ایتالیا ، پلاک 41

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

 • دستگاه استخراج گر سوکسله

 • دستگاه الکتروریسی

 • دستگاه الکتروفورز 

 • دستگاه انکوباتور شیکردار

 • دستگاه انکوباتور شیکردار

 • دستگاه انکوباتور 

 • دستگاه پردازشگر فراصوت

 • دستگاه تبخیر کننده چرخان

 • دستگاه ثبت و نگهداری تصویر ژل‌ها 

 • دستگاه خوانشگر الایزا

 • دستگاه راکتور زیستی

 • دستگاه سانتریفیوژ سرعت بالا

 • دستگاه سانتریفیوژ یخچال دار

 • دستگاه سانتریفیوژ یخچال دار سرعت بالا

 • دستگاه سنجشگر حرارتی هم زمان

  (STA)
 • دستگاه سنجشگر عنصری کربن، هیدورژن، نیروژن، گوگرد و اکسیژن

  (CHNSO Analyzer)
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • دستگاه طیف سنج نوری دو پرتویی مرئی-فرابنفش

 • دستگاه فریزر دمای خیلی پایین

 • دستگاه کدورت سنج

 • دستگاه کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • دستگاه کروماتوگراف لایه نازک با کارایی بالا 

  (HPTLC )
 • دستگاه کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • دستگاه کلنی شمار

 • دستگاه کوره الکتریکی

 • دستگاه میکرو سانتریفیوژ

 • دستگاه میکروسکوپ تونل زنی روبشی

  (STM )
 • دستگاه میکروسکوپ فلورسانس 

 • دستگاه میکروسکوپ معکوس

 • دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )
 • دستگاه واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

  (PCR )
 • دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان

  (RT-PCR)
 • دستگاه هضم کجلدال

 • دستگاه همگن ساز