آزمایشگاه مرکزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نشانی آزمایشگاه :

گلستان،گرگان،میدان بسیج دانشکده ،علوم گیاهی،آزمایشگاه مرکزی

نشانی دفتر :

گلستان،گرگان،میدان بسیج دانشکده ،علوم گیاهی،آزمایشگاه مرکزی

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • حمام فراصوت

 • خشک کن انجمادی

 • دستگاه پروب فراصوت

 • دستگاه پلاروگراف

 • دستگاه خوانشگر الایزا

 • دستگاه سنجشگر زبری سطح

 • دستگاه طیف سنج پراش پرتو ایکس تک کریستال

  (SC-XRD)
 • دستگاه کروماتوگراف گازی

  (GC)
 • دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی

  (AFM )
 • دستگاه هضم کجلدال

 • سانتریفیوژ یخچال دار

 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

  (FTIR )
 • طیف سنج نوری دو پرتویی

 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • میکروسکوپ الکترونی روبشی

  (SEM)