آزمایشگاه های تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

سازمان مرتبط :

 • دانشگاه آزاد اسلامی

  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

نشانی آزمایشگاه :

همدان،بلوار امام خمینی (ره)بلوار پرفسور موسیوند،مجتمع دانشگاه آزاد واحد همدان

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آون

 • اتوکلاو

 • الکتروفورز 

 • الکتروفورز 

 • انکوباتور کربن دی اکسید دار

 • جک بتن شکن

 • حمام آب

 • حمام آب

 • دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی

  (UTM)
 • دستگاه آزمون سه محوری

 • دستگاه آزمون کشش

 • دستگاه ارزیابی ناهنجاری های کف پا

 • دستگاه اندازه گیر سطح صدا

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری چندین پارامتر

 • دستگاه اندازه گیری زمان واکنش

 • دستگاه اندازه گیری مقاومت زمین

 • دستگاه اندازه گیری میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن

  (COD Meter)
 • دستگاه اندازه گیری میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن

  (COD Meter)
 • دستگاه اندازه گیری نقطه ذوب

 • دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی و کل جامدات محلول

  (EC/TDS)
 • دستگاه برش پره

 • دستگاه برش مستقیم

 • دستگاه ثبت کننده سیگنال الکترومایوگرافی

  (EMG)
 • دستگاه خوانشگر الایزا

 • دستگاه سنجشگر اندازه ذرات، وزن مولکولی و پتانسیل زتا

 • دستگاه سنجشگر حرکت

 • دستگاه شستشو دهنده الایزا

 • دستگاه کدورت سنج

 • دستگاه گرانی سنج

 • دستگاه گرانی سنج سودین

 • دستگاه نورسنج شعله‌ای 

 • دستگاه نورسنج شعله‌ای 

 • دینامومتر

 • سانتریفیوژ یخچال دار

 • صفحه نیروسنج

 • طیف سنج جذب اتمی

  (AAS)
 • طیف سنج مرئی فرابنفش

  (UV-Vis)
 • طیف سنج نوری

 • فریزر دمای خیلی پایین

 • فریزر دمای خیلی پایین

 • کوره الکتریکی

 • وسترن بلات